ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az alábbiakban tájékozódhat a Body Pulse Kft-tól („Magneter”) történő vásárlás menetéről, feltételeiről. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Amennyiben nem talál választ a kérdéseire, forduljon bizalommal hozzánk az alábbi címen: bodypulsekft@gmail.com.

A jelen feltételrendszer az egyedi adásvételi szerződések részét képezi.

A jogszabályok változása esetén a Magneter egyoldalúan módosítja a jelen szabályzatot, amely a mindenkori közzététellel lép hatályba.

Utolsó frissítés időpontja: 2023. augusztus.

Az alábbiakban az interneten általánosan használt kifejezéseket külön nem definiáljuk, amennyiben bármilyen kifejezés jelentésével nincs tisztában, forduljon hozzánk bátran.

 

1. Kötelező adatszolgáltatás

Eladó neve: Body Pulse Kft.

Székhely:  5051 Zagyvarékas, Csárda út 8. 

Képviseli: Erdős László ü.i.

Adószám:   28843221-2-16

Engedély: A magneter készülék nem orvostechnikai eszköz, így forgalmazása nem kötött engedélyhez.

A Magnetert érintő ügyekben a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága jár el.

Panasztételi hely: a székhely

Panasztételi idő: előre egyeztetett időpont

 

2. Vételár, fizetési feltételek

  • A termékeknél feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa). A termékek ára nem változik meg a rendelés leadása és a termék kézhez vétele közötti időszakban, mindenki azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor a termék mellett lát.
  • A megrendelt termékeket csak Magyarországon belül áll módunkban kiszállítani. Amennyiben a cím nem magyarországi, a rendelést nem teljesítjük. Ez esetben, ha a fizetés már megtörtént, maradéktalanul visszatérítjük, kivéve, amennyiben személyes adatait módosítva egy magyarországi szállítási címet jelöl meg. Amennyiben ennek ellenére külföldre szállítást kér, egyedi szerződés kötését kell kezdeményeznie.

 

3. A vételár kiegyenlítése

Személyes átvételi lehetőség szükséges. A személyes átvételkor kapja meg a használati utasítást, az eladó elvégzi a beállítást és készpénz ellenében fizetheti a termék árát.

 

4. Felelősségkorlátozás és kizárás

A Magneter pontos, magyar nyelvű, ellenőrzött és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Amennyiben bármely tájékoztatásban olyan információt talál, amellyel nem ért egyet, lépjen velünk kapcsolatba a források megjelölésével a bodypulsekft@gmail.com email címen.

A Magneter nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított vagy publikált anyagokért, amelyek említik a Magneter termékeket, de nem a Magneter tette őket közzé.

A Magneter nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kötelező jogszabályi eseteit leszámítva.

A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

5. Ajánlati kötöttség, elállás

Ajánlati kötöttség: A Magneter a Vevő felé a rendelés leadását követően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld. Ha a Vevő nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail vagy instant üzenet tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

6. Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a vevő megrendelést küld a Magneter részére, és a Magneter a megrendelést visszaigazolja, az adásvételi szerződés létrejön a Vevő és a Magneter között, azonban a termékek kifizetéséig, illetve a termékek átvételéig a feleket további jogok és kötelezettségek terhelik. A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül a Polgári törvénykönyv szabályai szerint.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A Magneter a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. Amennyiben szeretné az archiválást, kérjük nyomtassa ki a szerződést.

 

7. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:

A vevőt mint fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek, élelmiszer, étrendkiegészítő stb.)

Amennyiben tartós fogyasztási cikket vásárolt, elállását az alábbi nyilatkozat kitöltésével gyakorolhatja. Ha nem a nyilatkozatot tölti ki, de tartalma szerint elállási jogként értelmezhető a nyilatkozata, felvesszük Önnel a kapcsolatot a nyilatkozat kitöltése érdekében.

Az elállási jog nem általános, csak a Kormányrendelet szerinti esetekben érvényes.

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

A Vevő a Magneter esetleges hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem tudja érvényesíteni.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés (pl. nagykereskedelem) esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a javítást vagy a cserét a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a javítást vagy a cserét nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Vevő közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Magneter csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Magneter nem köteles a Vevő kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

9. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Vevő – választása szerint – az alábbi jogával élhet, illetve jogát vagy termékszavatossági igényét az alábbiak szerint érvényesítheti.

A Magneter által a fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a cserélt termékre, javítás esetén a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a cserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10. Jótállás

A kozmetikai és higiénés termékekre, étrendkiegészítőkre a jótállás nem értelmezhető.

A tartós fogyasztási cikkek esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet törvényi előírása az iránymutató, azzal, hogy jótállás csak az egyes tartós használati cikkekre vonatkozik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

11. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Lásd: Panaszkezelési Szabályzat

 

12. Szállítás

A megrendelt termékeket az Eladó személyesen szállítja ki, a megrendelésben megjelölt címre. Amennyiben a megrendelésben levő cím téves, vagy az egyeztetett időpontban nincs a Vevő a helyszínen, az Eladó felszámolhatja az igazolt költségeit.

 

13. Adatvédelem

Lásd adatvédelmi tájékoztató

 

14. Reklamáció

Reklamáció esetén a Panaszkezelési Szabályzat szerint járunk el. Fenntartjuk a jogot, hogy a pozitív véleményeket a személyes adatok kitakarása mellett megjelenítsük.

A TERMÉKEINK ÉS AZ ÁTADOTT ISMERETEK NEM HELYETTESÍTHETIK A SZAKSZERŰ ORVOSI ELLÁTÁST ÉS TANÁCSOKAT. AZ ÖN VAGY MÁS EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN MINDIG KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL, SÜRGŐS ESETEKBEN AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KÖRZETILEG ILLETÉKES SZERVEIVEL!